O ZSN UEK Słów kilka

od 2004

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi działania mające na celu przede wszystkim dostosowanie uczelni do potrzeb i wymagań studentów z danym rodzajem niepełnosprawności. Te działania prowadzone są w szerokim zakresie i dotyczą wielu obszarów życia studenckiego. Zaczynając od dostosowywania infrastruktury budynków do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez zamontowanie balustrad, poręczy, podjazdów zarówno w akademikach jak i na kampusie UEK, przebudowanie parkingu, skrzyżowań oraz montaż na nich specjalnych płyt chodnikowych z wypustkami pomagającymi osobom niewidomym zlokalizować przejście dla pieszych. Dodatkowym ułatwieniem dla nich jest również oznakowanie każdych drzwi na uczelni alfabetem Brajla, stworzenie makiet kampusu UEK, dostosowaniu materiałów naukowych, drukowaniu ich powiększoną czcionką bądź drukowanie całych książek alfabetem Brajla, wypożyczaniu specjalistycznego sprzętu do notowania, linijek Brajlowskich, dyktafonów, udostępnianiu powiększalników, translatorów przez Bibliotekę.


Studenci niepełnosprawni mogą również liczyć na zorganizowane zajęcia sportowe w ramach zajęć w-f bądź sekcji sportowej osób niepełnosprawnych działającej na uczelni. Oprócz wymienionych działań i prowadzonych inwestycji oferowane są liczne szkolenia i kursy dla nauczycieli akademickich, mają one na celu podniesienie świadomości i wiedzy na temat specyficznych i indywidualnych problemów studenta oraz dla studentów. W ramach szkoleń prowadzone są kursy języka migowego, warsztaty psychologiczne uczące w jaki sposób postępować, jak rozmawiać z osobą niepełnosprawną z zaburzeniami umysłowymi, łamane są stereotypy i ludzkie uprzedzenia.


Uczelnia oferuje również pomoc w postaci Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, w zakresie niezbędnym do uczestniczenia
w zajęciach obowiązkowych.


Ogół prowadzonych działań na rzecz studentów niepełnosprawnych daje pełny obraz rzeczywistego wsparcia. Każda osoba jest inna, ma inne problemy i trudności, dlatego miarą pozytywnych zmian, jakie dzieją się na Uniwersytecie Ekonomicznym jest fakt, iż z roku na rok notuje się wzrost studentów z niepełnosprawnością uczącą się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


Wsparcie w tych działaniach oraz integrację studentów niepełnosprawnych w środowisku akademickim zapewnia
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


Organizacja studencka powstała w 2004 roku. Ideom Zrzeszenia jest pomoc studentom z niepełnosprawnością w rozwiązywaniu ich indywidualnych, codziennych problemów związanych ze studiowaniem jak również udzielanie im wszelkiej pomocy koleżeńskiej. Członkami organizacji są osoby pełnosprawne oraz niepełnosprawne, które same doświadczają trudności w studiowaniu.


Chcielibyśmy swoją działalnością przyczynić się do ciągłego polepszania sytuacji studiujących na naszej uczelni osób
z niepełnosprawnością. Chcielibyśmy razem z nimi wyjść z cienia, pokazać, że nie musimy być gorsi od pełnosprawnych studentów, ale że możemy tak jak i oni aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności akademickiej oraz, że jesteśmy pełnowartościowymi pracownikami.


Na bieżąco śledzimy zmiany legislacyjne dotyczące osób
z niepełnosprawnościami. Chętnie udzielimy informacji o stypendiach, zasiłkach obowiązujących zniżkach i prawach ON. Upowszechniamy wiedzę o problemach osób z niepełnosprawnością. Organizujemy seminaria, spotkania.


Poszerzamy swoją wiedzę uczestnicząc w różnych konferencjach w całej Polsce, poświęconych zagadnieniu „niepełnosprawności”, na których odbywają się panele dyskusyjne, wygłaszane są referaty, organizowane warsztaty zajęciowe. Jest to miłe uatrakcyjnienie życia studenckiego, które wpisuje się na indywidualną ścieżkę kariery, ponadto zdobywając wiedzę i niezbędne doświadczenie. Spotykamy się wspólnie na wieczorach filmowych, organizujemy wspólne wyjścia do kina bądź teatru.


W ramach Krakowskich Dni Integracji organizujemy konkurs fotograficzny, cieszący się dużym zainteresowaniem. Dzięki owocnej współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, lepiej i efektywniej przełamujemy ludzkie bariery mentalne. Szybciej możemy udzielić potrzebnego wsparcia, nie zapominając przy tym o integracji środowiska studenckiego z osobami niepełnosprawnymi. Równie ważnym elementem naszej działalności jest współorganizowanie z innymi krakowskimi ZSNami od kilku lat Ogóln polskich Spotkań Studentów Niepełnosprawnych. Swój wkład mamy również w tworzenie „Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych”.Zapraszamy wszystkich, którzy pragną poznać wspaniałych ludzi
i wesprzeć nas w działaniach i pracy na rzecz niepełnosprawnych studentów.

Aktywne włączenie się w realizację projektów, uczestnictwo
w nich to doskonała okazja do samorozwoju, próby sił oraz możliwość pracy w zespole, poznania nowych osób, postawienia sobie nowych celów i zrealizowanie ich w przyjacielskiej atmosferze.Jak zostać członkiem Zrzeszenia ?- Nic prostszego wystarczy wypełnić deklarację członkowską i dostarczyć ją do siedziby ZSN.

DEKLARACJA CZŁONKA ZSN

Członkiem zrzeszenia może być zarówno osoba niepełnosprawna
jak i pełnosprawnaZSN jako organizacja studencka realizuje cele statutowe. Jest powołana na określonych zasadach. Zgodnie z zasadami funkcjonowania Organizacji Studenckiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W związku z tym, podstawowym dokumentem, na którym opiera się działalność organizacji jest jej statut.

Pełna treść statutu dostępna jest niżej:STATUT ZSN UEKDziałalność ZSN UEK

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych działa na szerokim polu uczelnianym. Poza organizacją własnych projektów współpracujemy
z Zrzeszeniami z innych krakowskich uczelni na mocy porozumienia Uczelni na rzecz wspólnych działań dla studentów niepełnosprawnych. Współpracujemy z:

 • Akademią Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechniką Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
 • Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej
  w Krakowie
 • Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie
 • Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie

Dzięki owocnej współpracy lepiej i efektywniej przełamujemy ludzkie bariery mentalne, ograniczenia, szybciej możemy udzielić potrzebnego wsparcia, pomocy przy tym nie zapominając o integracji środowisk studenckich z osobami niepełnosprawnymi. ZSN UEK aktywnie włącza się w realizację projektów o charakterze cyklicznym takich jak:

 • Krakowskie Dni Integracji
 • Wyjścia na wydarzenia kulturalne
 • Współudział w Wampiriadzie- Akcja honorowego krwiodawstwa
 • Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych- OSSN.
  Co rok począwszy od 2003 w Krakowie organizowane są Ogólnopolskie Spotkania Studentów Niepełnosprawnych. Jest to konferencja poświęcona tematyce niepełnosprawności, organizują je krakowskie Zrzeszenia. Spotkania cieszą się dużą popularnością
  i gromadzą dużą liczbę studentów z niepełnosprawnością z całej polski.

 • Organizacja Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
 • Redakcja „Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych"
 • Zabawa Andrzejkowe
 • Uczestniczymy w licznych wycieczkach i obozach o charakterze szkoleniowo-adaptacyjnym. Wyjazdy to nieodłączny element dobrej
  i skutecznej integracji. Na nich poznajemy się wzajemnie, bawimy się oraz odpoczywamy. Lecz obozy to nie tylko wypoczynek ale również liczne warsztaty i zajęcia organizowane przez kadrę (warsztaty dziennikarskie, języka migowego, kreatywności, fotograficzne) również zajęcia i zawody sportowe.Zarząd na rok akademicki 2016/2017
Ewlina Klozyk- Przewodnicząca


Joanna Kwiecień-Zastępca


Angelika Kulawiak- Sekretarz